dot
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
ตลอดไป 1 ปี
1 เดือน 1 สัปดาห์
1 วัน  
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
bullet VDO กิจกรรม กศน.เขตพญาไท
bulletปฏิทินการดำเนินงาน
dot
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletประวัติความเป็นมา
dot
dot
bulletการเทียบโอนผลการเรียน
bulletคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
bulletการประเมินเทียบระดับการศึกษา
bulletหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
dot
dot
bulletวิธีเรียนแบบเรียนในชั้นเรียน
bulletวิธีเรียนแบบทางไกล
dot
dot
bulletO-NET
bulletGAT/PAT
bulletN-NET
bulletN-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน
dot
dot
bulletตารางสอบ N-Net 2/58
bulletตารางสอบ 1/2558 (ทหาร)
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2557
bulletตารางสอบ N-NET
bulletตารางการประเมินเทียบระดับ
bulletประกาศชื่อ มส. 1/2558
bulletตารางสอบ ม.ปลาย นักศึกษาเทียบโอน/วิชาต่าง
dot
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletรวม.พระราชบัญญัติ
bulletรวมพระราชกฤษฎีกา
bulletจรรยาบรรณวิชาชีพครู
dot
dot
bulletกศน.แขวงสามเสนใน
bulletห้องสมุดชุมชน
bullet ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๑ รอ.
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๔ รอ.
bulletสรุปการลงทะเบียนเรียน ศรช.ราชวัลลภ
bulletศรช.พล ม.๒ รอ.
bulletศรช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
dot
dot
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.กศน.
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
bulletสนง.กศน.กทม.
bulletการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
bulletสำนักงาน สกสค.
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสสค.
bulletสำนักงานเขตพญาไท
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
dot
dot
bulletของดีเขตพญาไท
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletเที่ยว กิน ช้อป ที่เขตพญาไท
bulletลูกประคบสมุนไพร
dot
dot
bulletสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้(ไม้แขวนเสื้อ)
bulletศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ กับ Niky
bulletสอบปลายภาคเรียน 2/54
bulletแนะนำพระราชวังพญาไท
dot
dot
dot
dot
bulletหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51
dot
dot
bulletน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข้อนิเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
bulletพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายชื่อนักศึกษาที่จบ ภาคเรียน 2/55
dot
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletคู่มือพัสดุ
bulletข่าวสาร
dot

dot
bulletทำเนียบบุคลากร
ตารางสอบ N-NET

 ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2557

 แผนที่โรงเรียนวัดสังเวชวิศยาราม

 

 รายชื่อ ผู้เข้าสอบ N-NET  

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ระดับ ม.ต้น ที่มีสิทธิสอบวัดผลระดับชาติ (N-NET) ภาคเรียน 1/2558
               
ที่ รหัสบัตรประชาชน รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล อ.ที่ปรึกษา หมายเหตุ
1 1103702090808 5512000898 นาย อรรถชัย เสริมศาสตร์ อ.วีร์สุดา คาดว่าจะจบ
2 1103702570958 5712001891 นาย ณภัทร วัฒนสุภานนท์ อ.วีร์สุดา คาดว่าจะจบ
3 1719900502860 5722000369 นาย ทศพร ดวงสงค์ อ.วีร์สุดา คาดว่าจะจบ
4 1103700642595 5722002309 นางสาว พรศิริ คล้ายรักษ์ อ.วีร์สุดา คาดว่าจะจบ
5 1600590000112 5722000341 นางสาว รุ่งทิวา จันจ่อง อ.วีร์สุดา คาดว่าจะจบ
6 1103702747882 5722000350 นาย สุรศักดิ์ อันโนนจารย์ อ.วีร์สุดา คาดว่าจะจบ
7 1100201001842 5722000387 นางสาว ศรันย่า ศรีเพ็ชร อ.วีร์สุดา คาดว่าจะจบ
8 3670800120336 5622000133 นาย นิธิ พลชำนาญ อ.นพสิทธิ์ คาดว่าจะจบ
9 1101500627680 5622000142 พลทหาร เมธี อนุสรสิทธิกุล อ.นพสิทธิ์ คาดว่าจะจบ
10 1103700813390 5622000151 พลทหาร ไกรฤิทธิ์ พินสุวรรณ์ อ.นพสิทธิ์ คาดว่าจะจบ
11 1100200602605 5622000179 พลทหาร ประสพสุข ทนงศักดิ์ อ.นพสิทธิ์ คาดว่าจะจบ
12 1100700604526 5622000414 นาย นที เสมาชัย อ.นพสิทธิ์ คาดว่าจะจบ
13 1340400204962 5522000130 นางสาว อริสา วราคำห์ อ.ชัยกฤต คาดว่าจะจบ
14 1100702564335 5612000341 นาย พัฒนา คมเดช อ.ชัยกฤต คาดว่าจะจบ
15 1103700959548 5622000281 นาย ธีรพล อยู่ศรีเจริญ อ.ชัยกฤต คาดว่าจะจบ
16 1609900351790 5622000375 นาย ประดิษฐ์ พูลเพชร อ.ชัยกฤต คาดว่าจะจบ
17 1100700481220 5622000393 นางสาว เกศรินทร์ แซ่อึ้ง อ.ชัยกฤต คาดว่าจะจบ
18 502089271952 5622000423 นาย แสงเมือง แสงดี อ.ชัยกฤต คาดว่าจะจบ
19 502089172652 5622000487 นาย เมือง จิ่งหม่อง อ.ชัยกฤต คาดว่าจะจบ
20 2600800001207 5712003327 นาง เอื้องผึ้ง หลงยี่ ส.คนตาบอด คาดว่าจะจบ
21 3400800022778 5712003336 นาย อัครเดช สมพันธ์ ส.คนตาบอด คาดว่าจะจบ
22 1460300023370 5722002167 นาย สันติสุข ผลสวิง ส.คนตาบอด คาดว่าจะจบ
23 1100500960515 5622000722 พลทหาร โยธิน สีลาเกตุ ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
24 1320100194236 5622000731 พลทหาร พงษ์พิพัฒน์ ว่องไว ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
25 1329900412830 5622000740 พลทหาร สุริยา อินทรามะ ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
26 1320500193024 5622000768 พลทหาร อำพล ประดับทอง ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
27 2139800016517 5622000777 พลทหาร สุทัศน์ กระสังข์ ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
28 1739900355387 5622000807 พลทหาร ขันติ กลิ่นบุบผา ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
29 1100300093087 5622000816 พลทหาร กมล ยียะมา ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
30 1320200138851 5622000834 พลทหาร วินัย มั่งมีดี ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
31 1310700209757 5622000843 พลทหาร ปรีชา เชื้อชัย ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
32 1321200078433 5622000852 พลทหาร เอกชัย ตาแสง ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
33 1320900195741 5622000861 พลทหาร สุพรรณ ช่องงาม ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
34 1320900188893 5622000870 พลทหาร สิริลัคน์ บุญไทย ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
35 1329900281034 5622000889 พลทหาร ศิริชัย เพชรใส ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
36 1120500065206 5622000898 พลทหาร ปริญญา ขื่นขัน ร.1 รอ. คาดว่าจะจบ
37 1130400066375 5622000919 พลทหาร สาธิต แจ่มรัตน์ ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
38 1329900384135 5622000928 พลทหาร สุริยะ นารี ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
39 1102001709983 5622000946 พลทหาร อนัฐ ร่วมรักษ์ ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
40 1329900363499 5622000955 พลทหาร เชษฐา พรมมา ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
41 1311100187770 5622000973 พลทหาร อนุวัฒน์ เสวะนา ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
42 2329900046475 5622000982 พลทหาร นิรันดร์ นพตลุง ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
43 1329900380865 5622000991 พลทหาร สุริยา กระจายศรี ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
44 2120500016874 5622001037 พลทหาร ดีเด่น จันเดช ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
45 1311100182859 5622001046 พลทหาร สุพจน์ อ่างทอง ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
46 1341400131486 5622001055 พลทหาร สุทัศน์ ตัวงาม ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
47 1320700203325 5622001064 พลทหาร พงษ์สิทธิ์ พันธ์นาม ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
48 1103100017916 5622001073 พลทหาร สุนทร ภู่ระหงษ์ ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
49 1320500182391 5622001082 พลทหาร ชาคริต ประดุจนาม ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
50 1319900245666 5622001091 พลทหาร บุญสี เทนโค ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
51 1320500195868 5622001103 พลทหาร เกษม เกิดชื่น ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
52 1330400344098 5622001112 พลทหาร รัฐพล บุตรสาลี ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
53 1749900283980 5622001121 พลทหาร ธวัชชัย อินเนตร ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
54 1320500198263 5622001149 พลทหาร มีชัย ปลายแก่น ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
55 1320100175681 5622001158 พลทหาร ทนงศักดิ์ พวงพี่สุ่น ร.1 พัน.1 รอ. คาดว่าจะจบ
56 1103700741763 5622001167 พลทหาร ธนกฤต กาญจนชาติ ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
57 1102001792252 5622001185 พลทหาร อภิศิษฎ์ ยิ่งยง ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
58 1103700060600 5622001194 พลทหาร ธนภพ ทิศาเนตร ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
59 1600100500563 5622001206 พลทหาร อนวัฒน์ พุ่มโพธิ์ ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
60 1101500595451 5622001215 พลทหาร อรรถพล อยู่เยนร์ ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
61 1361200174955 5622001233 พลทหาร พิชิต คุ้มห้วยบง ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
62 1319900314536 5622001251 พลทหาร ทศพล เหลาศรี ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
63 1320700208670 5622001260 พลทหาร เทวา เกตุขุนทด ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
64 1103700930281 5622001288 พลทหาร บอย อุ่นทรัพย์ ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
65 1449900256802 5622001297 พลทหาร อธิป เดชบุรัมย์ ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
66 1319900289132 5622001309 พลทหาร ณัฐพงษ์ พรมประโคน ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
67 1329900354031 5622001318 พลทหาร ดนุพล แย้มประโคน ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
68 1320700202884 5622001336 พลทหาร วัฒนชัย บุญเพิ่ม ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
69 1310100177587 5622001345 พลทหาร นิคม วงเวียน ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
70 1320700194865 5622001363 พลทหาร สุเทพ เพิ่มทอง ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
71 1329900367346 5622001372 พลทหาร ฐากูร กำลังรัมย์ ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
72 1440300175641 5622001381 พลทหาร ธีรมัย ชุมวงษ์ ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
73 1369900230065 5622001390 พลทหาร สันติ ผลานิสงค์ ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
74 1361200176532 5622001402 พลทหาร อนุวัฒน์ ชัยฉลอง ร.1 พัน.4 รอ. คาดว่าจะจบ
75 1749900302844 5622001411 พลทหาร สามารถ นาคนุช พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
76 1140600099536 5622001448 พลทหาร อนุวัฒน์ พันธ์จำปี พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
77 1103700934413 5622001457 พลทหาร วรเชษฐ์ เข็มทอง พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
78 1749900241527 5622001466 พลทหาร ธนพล เติมสายทอง พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
79 1730400067279 5622001475 พลทหาร รักชัย ติดยงค์ พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
80 1740300096633 5622001484 พลทหาร ภานุเดช บุญศรีสอาด พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
81 1100200741753 5622001514 พลทหาร ปริญา ใจกระจ่าง พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
82 1320700191815 5622001532 พลทหาร ปราวิล จันทะปาขาว พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
83 1310700215285 5622001541 พลทหาร เจริญศักดิ์ โพธิ์แก้ว พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
84 1340700364159 5622001550 พลทหาร บุญทัน เนตรสาร พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
85 1311500019815 5622001569 พลทหาร กฤษณะ สายยศ พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
86 1319800083516 5622001578 พลทหาร อนุชา จันจิ้งหรีด พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
87 1310600192658 5622001587 พลทหาร สุธีร์ เกี้ยมแสนเมือง พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
88 1310600189479 5622001608 พลทหาร วิชาญชัย บัวงาม พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
89 1320700200105 5622001617 พลทหาร สิทธิชัย แจ้งนาม พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
90 1850400058325 5622001653 พลทหาร มนัส ไทยรัฐ พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
91 1310600193034 5622001662 พลทหาร ธวัชชัย มืดอินทร์ พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
92 1319900303356 5622001680 พลทหาร ธีระศักดิ์ แย้มชู พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
93 1311000173947 5622001710 พลทหาร นำโชค สุทธิไชยา พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
94 1310300162656 5622001747 พลทหาร สุเมธ เพ็งสะเทียม พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
95 1342200067769 5622001774 พลทหาร นิรัญ ชุมพุฒ พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
96 2310600029666 5622001783 พลทหาร รุ่งโรจน์ ผูกพัน พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
97 1310300152693 5622001822 พลทหาร คมสันต์ ทองซื่อ พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
98 1410400232604 5622001831 พลทหาร วุฒิพัฒต์ จันทวงษา พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
99 1411900201172 5622001868 พลทหาร ทองจันทร์ หังษาบุตร พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
100 2311000025571 5622001934 พลทหาร พัฒนพงษ์ เจริญสุข พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
101 1320300158811 5622002324 พลทหาร จตุรงค์ สุรสังข์ พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
102 1460500174070 5622002342 พลทหาร วรายุทธ แก้วไพรวัลย์ พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
103 1310900115977 5622002360 พลทหาร สันติสุข แฝงบุดดา พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
104 1102700205224 5622002397 พลทหาร อรรถสิทธิ์ แก้วผ่องใส พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
105 2110301065662 5622001998 พลทหาร วรวุฒิ แจ่มจันทร์ พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
106 1101800524380 5622002007 พลทหาร ประภัทร แช่ห่าน พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
107 2309700019750 5622002034 พลทหาร อาทิตย์ บุญแผน พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
108 1301300168841 5622002098 พลทหาร สัตยา แก้วคูนอก พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
109 1191100087505 5622002128 พลทหาร กฤษณะ ศรีแก้ว พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
110 1119900354254 5622002173 พลทหาร นคเรศ วันดี พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
111 1100800765581 5622002191 พลทหาร ภพธร อดิศรพันธ์กุล พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
112 1103100127924 5622002285 พลทหาร กำธร สิมมา พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
113 1429900158304 5622002294 พลทหาร กิตติพงษ์ พักกระโทก พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
114 1100200775194 5712003448 พลทหาร ธนโชติ จักรสาน พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
115 1100701596586 5622002230 พลทหาร ขวัญ ยิ้มใหญ่ พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
116 1350800220485 5622002276 พลทหาร อนุวัฒน์ ชัยชิด พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ
117 1100800799612 5622002221 พลทหาร ชนาธิป สุขกลิ่น พล.ม.2 รอ.  คาดว่าจะจบ

 

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ระดับ ม.ปลาย ที่มีสิทธิสอบวัดผลระดับชาติ (N-NET) ภาคเรียน 1/2558

ที่ รหัสบัตรประชาชน รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล อ.ที่ปรึกษา หมายเหตุ
1 1102001634541 5623000800 พลทหาร โอ๊ก พึ่งวิชา    
2 1460600139152 5623000912 นาย คมกฤช ยอดยศ    
3 1100700813672 5623000921 นาย อรรถพล เกาะอําไพ    
4 1169800113506 5623000770 นาย รัตน์กร ภู่นาค    
5 1679900212561 5613000979 พลทหาร เอกณรงค์ โชคลาภ    
6 1103701766298 5513001508 นาย สุพจน์ รักษานาม    
7 1100800924867 5613000568 นาย ฐานวุฒิ ไตรปิยานนท์    
8 1103701984589 5613000719 นาย ธีระพล ลัดดาวัลย์    
9 1104300014806 5613000876 นางสาว สุพรรณษา ขำขาว    
10 1219900519589 5623000033 นางสาว นลัทพร เปี่ยมพงษ์สานต์    
11 1103700996966 5623000088 นาย เปรมศักดิ์ จันทะนันต์    
12 1100200604756 5713000637 นางสาว วัลลภา วรวณิชย์    
13 1100701639196 5313000233 นางสาว วาริน ราชมี    
14 1100700752231 5623000109 นางสาว ทิชากร เดชะชีพ    
15 1369900259730 5623000127 นางสาว ปริศนา คล้อยชัยภูมิ    
16 3101402002975 5623000181 นาย นิติพัฒน์ วรวิจิตรชัยกุล    
17 1800800265301 5623000202 นางสาว วิลาสินี เพชรขำลิ    
18 3320700261496 5623000257 นางสาว รัตติยากรณ์ มุมทอง    
19 1340200139741 5623000266 นางสาว ทิพาพรรณ ทัดสรี    
20 1570500184082 5623000275 นางสาว วรรณิศา ตาคำ    
21 3400101593393 5623000293 นาง โสภา แก้วตีนแท่น    
22 1320300135349 5623000323 นาย อาทิวราห์ ศุภประภัสสรณ์    
23 1330500278780 5623000332 นาย สาคร พวงพันธ์    
24 1399900016012 5623000592 นาย แสงสุรีย์ อารีย์    
25 1100400567820 5623000604 นาย กิติชัย สินเชิญธงไชย    
26 1341400166867 5623000631 นางสาว สุพัตรา พรมสุพัน    
27 3360100597108 5623000640 นาย ภิรมย์ แต่งโยธา    
28 1100200609863 5623000716 นาย สุเมธ เปี่ยมพงษ์สาน    
29 1279900014061 5623000752 นางสาว อมร เจริญดง    
30 1451700021171 5623000789 นางสาว สุกัญญา เทพชมภู    
31 1609700097563 5623000855 นาย ณัฐวุฒิ เงินมาอยู่    
32 3331001204613 5623000864 นางสาว วิชุดา เมืองจันทร์    
33 3341200165901 5623000882 นางสาว ชุตินันท์ วงค์แสง    
34 1320900192122 5623001384 พลทหาร วีรศักดิ์ คุ้มภัย    
35 1320900188125 5623001393 พลทหาร เชษฐา บุราคร    
36 1100500721804 5623001432 พลทหาร พิชยา สินสุข    
37 1329900386367 5623001562 พลทหาร วิริยะ ไชยพร    
38 1329900354805 5623001571 พลทหาร สุรศักดิ์ ดีด้วยชาติ    
39 1320200139831 5623001599 พลทหาร สุทัศน์ อินพิลา    
40 2720300026609 5623001601 พลทหาร บุญยมิตร กาฬภักดี    
41 1320900181490 5623001610 พลทหาร อานนท์ กระแจะจันทร์    
42 1320900196888 5623001629 พลทหาร อนุสรณ์ ในสวน    
43 1320200140677 5623001638 พลทหาร สมนึก คงชูดี    
44 1100500649615 5623001647 พลทหาร วิศรุต สุขหอม    
45 1320700200946 5623001656 พลทหาร วิริยะ จันทร์ดี    
46 1320900183263 5623001665 พลทหาร อดิศักดิ์ จันทร์หอม    
47 1401700143195 5623001674 พลทหาร สุรศักดิ์ หนูตอ    
48 1409900962481 5623001740 พลทหาร โกพล มูลลิสาร    
49 1101500565404 5623001759 พลทหาร อดิศักดิ์ ขวัญยืน    
50 1102001747311 5623001768 พลทหาร ชนกันต์ สุวรรณรัตน์    
51 1321200076201 5623001777 พลทหาร ณัฐพล วันเพ็ญ    
52 1330400321667 5623001786 พลทหาร อนิรัตน์ สัญญาฤทธิ์    
53 1450200182816 5623001795 พลทหาร สรายุทธ ศรีพรมสุข    
54 1320900191690 5623001825 พลทหาร เกษม แผนภิรมย์    
55 1321200077569 5623003230 พลทหาร วัฒนา พันธมาศ    
56 1329900387550 5623003249 พลทหาร เฉลิมศักดิ์ ยอดคำ    
57 1329900350885 5623000976 พลทหาร จีรพงษ์ ไหมทอง    
58 1311000181168 5623000985 พลทหาร ชนะวงศ์ สมมุติรัมย์    
59 1320200150044 5623001003 พลทหาร พรชัย ปรินทร    
60 1320900193528 5623001012 พลทหาร วิชิต นพพิบูลย์    
61 1320700195284 5623001021 พลทหาร สุวิทย์ คำเภา    
62 1101500602181 5623001058 พลทหาร พงษ์พัฒน์ สุวรรณวิเชียร    
63 1730600101314 5623001076 พลทหาร บุญญฤทธิ์ หายทุกข์    
64 1309700126523 5623001085 พลทหาร ศรัณยู การเพียร    
65 1320100170639 5623001094 พลทหาร เจษฎา สีดา    
66 1329900410811 5623001115 พลทหาร พิพัฒน์พงศ์ นามสวัสดิ์    
67 1102001690981 5623001133 พลทหาร เอกพล บำรุงเกาะ    
68 1320300156249 5623001142 พลทหาร สุริยา พยอมหอม    
69 1320700192838 5623001151 พลทหาร มนตรี กนกแก้ว    
70 1320200139148 5623001160 พลทหาร สายชล สาสังข์    
71 1320500199251 5623001179 พลทหาร สถาพร ต้อดอก    
72 1320500200527 5623001188 พลทหาร สมพงษ์ เสาะสินธิ์    
73 1130400065000 5623001197 พลทหาร ศรายุทธ จรูญศรี    
74 1150100056498 5623001227 พลทหาร สุราเทพ อินสุวรรณ    
75 1329900404411 5623001245 พลทหาร สราวุฒิ ดีสม    
76 1329900398586 5623001302 พลทหาร ปิยะนัฐ ทรงศรี    
77 1101700119491 5623001348 พลทหาร จักรินทร์ วรมิตร    
78 1329900399833 5623001357 พลทหาร ศิวกร สุทธิโยธา    
79 1320500191692 5623001366 พลทหาร ศรายุทธ จูงาม    
80 1320900181261 5623001272 พลทหาร ชาญชัย ยศนีย์    
81 1100700515655 5623001281 พลทหาร วัชระ ดวงสุวรรณ์    
82 1401600179902 5623001731 พลทหาร สมศักดิ์ รู้จริง    
83 1369900257036 5713001401 พลทหาร ต่อศักดิ์ จิตแสง    
84 1329900374636 5623001704 พลทหาร โอภาส โครตสุวรรณ    
85 1320900184511 5623001209 พลทหาร นิด หล่อแหลม    
86 1320500183428 5623001106 พลทหาร อรรถชัย ทองเฟื้อง    
87 1100701521373 5623001852 พลทหาร มงคล พัดทอง    
88 1100701468740 5623001861 พลทหาร กิตติชัย อินชาลี    
89 1200100432642 5623001870 พลทหาร สุรศักดิ์ พัดประคอง    
90 1730500098681 5623001898 พลทหาร สถาพร แก้วนก    
91 2110200036187 5623001900 พลทหาร ภัทรพงษ์ คงจันตรี    
92 1103100038026 5623001919 พลทหาร ประกิต มนตรี    
93 2129900036773 5623001937 พลทหาร กำพล มะปูเลาะ    
94 1100400602111 5623001946 พลทหาร พฤหัส นุชนาบี    
95 1129900180876 5623001955 พลทหาร วันนัส มะหะมัด    
96 1120500065681 5623001964 พลทหาร อมรเทพ พุ่มคำ    
97 1102500004233 5623001973 พลทหาร พลกฤษณ เกษมปาน    
98 1219900344398 5623001982 พลทหาร ประสาน วงษ์กิติคุณ    
99 1539900312957 5623002000 พลทหาร รุ่งเรือง เมืองจันทร์    
100 1320500183517 5623002028 พลทหาร วันชัย จัน์โท    
101 1301300177875 5623002037 พลทหาร จารึก ศรีจินดา    
102 1100701536745 5623002046 พลทหาร ศุภชัย ทองวันดี    
103 1129900174311 5623002055 พลทหาร ดวงแก้ว เกตุนอก    
104 1309700121629 5623002064 พลทหาร ศรายุทธ กอดนอก    
105 1311000187336 5623002073 พลทหาร เกียรติศักดิ์ ทุผิว    
106 1309800167507 5623002103 พลทหาร สมชาย สุวรรณ    
107 1320700202183 5623002121 พลทหาร พัฒนา คางคำ    
108 1360400173200 5623002130 พลทหาร ธวัชชัย ประสีสะเตสัง    
109 1102001834745 5623002158 พลทหาร สมยศ อารีเอื้อ    
110 1311000178906 5623002167 พลทหาร ณัฐพงษ์ แซ่ตัง    
111 1320700191670 5623002176 พลทหาร ทศพร จันทร์เพ็ง    
112 1320700193508 5623002185 พลทหาร ธีรยุทธ ธรรมนาม    
113 1360100123738 5623002194 พลทหาร ณรงค์ฤทธิ์ มุลตระกร    
114 1309700116871 5623002206 พลทหาร อภินันท์ วิชัย    
115 1311000183462 5623002224 พลทหาร ธวัชชัย แก้วก่อง    
116 1320700203996 5623002233 พลทหาร เอกรินทร์ เฉียบแหลม    
117 1301300176224 5623002242 พลทหาร จตุรินทร์ เวียงสีมา    
118 1320700191084 5623002251 พลทหาร สราวุฒิ บุญเชียง    
119 1309700114495 5623002260 พลทหาร อนุชิต ยูรสูงเนิน    
120 2311000030028 5623002309 พลทหาร อดิศักดิ์ โสโลมรัมย์    
121 1103100109616 5623002318 พลทหาร ธีรยุทธ สีสลวย    
122 1311100180503 5623002336 พลทหาร เสนอ เนื้อกล้า    
123 1309700116897 5623002345 พลทหาร สมพงษ์ เปาะสะเกษ    
124 1310900111891 5623002354 พลทหาร วีระยุทธ รอดสุโข    
125 1309700121700 5623002363 พลทหาร อานนท์ หาญนุสิงห์    
126 1102700170579 5623002372 พลทหาร สุรศักดิ์ ทาสี    
127 1421200029598 5623002381 พลทหาร สุรศักดิ์ ราชบุตร    
128 1310700207673 5623002411 พลทหาร ศักดิ์ดา ทองเกลี้ยง    
129 1119900374654 5623001889 พลทหาร วีระยุทธ์ นุชละม้าย    
130 1440800177023 5623002297 พลทหาร สัมพันธ์ รอบเขตรัมย์    
131 1110300087567 5623002457 พลทหาร ศุภนนท์ วิเลปะนะ    
132 1460300152820 5623002475 พลทหาร ยุทธนา สาหรอด    
133 1469900193347 5623002505 พลทหาร เสกสิทธิ์ รัตนะ    
134 1102001821465 5623002523 พลทหาร ณัฐพงษ์ นิลพงษ์    
135 1102001472916 5623002578 พลทหาร พนมกร ศิโกมาตย์    
136 1320300149587 5623002587 พลทหาร ปรีชา นามวงษา    
137 1320700190401 5623002596 พลทหาร อนันต์ ทองมาก    
138 1670300182972 5623002653 พลทหาร นัฐพล แข่งขัน    
139 1320300148971 5623002662 พลทหาร สุเมธ คำภูมี    
140 1102001666079 5623002699 พลทหาร พัชร ทองถนอม    
141 1300800210978 5623002701 พลทหาร ณัฐวุฒิ สายรัตน์    
142 1320300159078 5623002738 พลทหาร พุฒิพงษ์ ยอดเพ็ชร    
143 1100701537911 5623002756 พลทหาร เจนณรงค์ ขาวสอาด    
144 1321000247398 5623002765 พลทหาร จีรวัฒน์ บุญเกิด    
145 1119900364047 5623002774 พลทหาร ศตวรรษ มูฮาหมัดเย็ง    
146 1102001760091 5623002783 พลทหาร เลิศชัย ขันเงิน    
147 1102001771034 5623002804 พลทหาร ฤทธิ์ภัฎ สุวรรณเกิด    
148 1320300150224 5623002840 พลทหาร ปิยะ พิชัย    
149 1740300085691 5623002868 พลทหาร มานะ แซ่ล้อ    
150 1102001812458 5623002877 พลทหาร สุรเสกข์ นรขำ    
151 1320300160084 5623002895 พลทหาร นิกร เหมรัตน์    
152 1319900310018 5623002907 พลทหาร สายฝน สังวัทยาย    
153 1329900404071 5623002934 พลทหาร พัชระ ประเจริญ    
154 1190500041765 5623002952 พลทหาร อานนท์ แดงทองดี    
155 1730200199571 5623002970 พลทหาร สุพจน์ อ้นหล่ำ    
156 1730200200196 5623003016 พลทหาร ณรงค์ พันยุโดด    
157 1749800107047 5623003025 พลทหาร ภาณุพงศ์ จริยธนาวุฒิ    
158 1730200186053 5623003034 พลทหาร อภิชาต เมืองนก    
159 1103100115004 5623003043 พลทหาร ไพศาล เพิ่มความดี    
160 1609700127004 5623003052 พลทหาร ธนพจน์ บัวมาก    
161 1119900378625 5623003061 พลทหาร เจนภพ ทองไพบูลย์    
162 1100701553747 5623003070 พลทหาร สราวุธ ปิ่นประดับ    
163 1103700795715 5623003089 พลทหาร นันทพล พิศเพ็ง    
164 1320300143104 5623003119 พลทหาร วัชรินทร์ คานทอง    
165 1420100107430 5623003155 พลทหาร เอกชัย อุ่นทุ่ม    
166 1101500572702 5623003191 พลทหาร นุชา อยู่ดี    
167 1461000152426 5623003212 พลทหาร ณัชพล สนสุนันท์    
168 1339900333921 5623000943 พลทหาร ชาญณรงค์ แก้วสม    
169 1130600082811 5413003168 พลทหาร นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์    
170 3160600563522 5713003450 นาย สมบัติ ประยงค์หอม    
171 3100600933656 5713003487 นาย บรรจง เทพชมภู    
172 3101600837585 5713003496 นาง ฟองนวล ทำดี    
173 3620400699442 5713003508 นางสาว เย็น ศรีหะวงษ์    
174 3510500010307 5713003517 นาง บุญช่วย ขำสุขเปี่ยม    
175 3100201780457 5713003526 นาย มนตรี สุภัครอาภานนท์    
176 1500900159034 5713003535 นางสาว พรรณวรท พัชรกิตติยศกุล    
177 8501085000789 5713003553 นาย สงวน ตรงซอน    
178 3960600332949 5713003562 นาย กัณณพงษ์ สงแดง    
179 3200900506647 5713003571 นางสาว รุ่งทิวา สุขสำราญ