dot
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
ตลอดไป 1 ปี
1 เดือน 1 สัปดาห์
1 วัน  
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
bullet VDO กิจกรรม กศน.เขตพญาไท
bulletปฏิทินการดำเนินงาน
dot
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletประวัติความเป็นมา
dot
dot
bulletการเทียบโอนผลการเรียน
bulletคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
bulletการประเมินเทียบระดับการศึกษา
bulletหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
dot
dot
bulletวิธีเรียนแบบเรียนในชั้นเรียน
bulletวิธีเรียนแบบทางไกล
dot
dot
bulletO-NET
bulletGAT/PAT
bulletN-NET
bulletN-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน
dot
dot
bulletตารางสอบ N-Net 2/58
bulletตารางสอบ 1/2558 (ทหาร)
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2557
bulletตารางสอบ N-NET
bulletตารางการประเมินเทียบระดับ
bulletประกาศชื่อ มส. 1/2558
bulletตารางสอบ ม.ปลาย นักศึกษาเทียบโอน/วิชาต่าง
dot
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletรวม.พระราชบัญญัติ
bulletรวมพระราชกฤษฎีกา
bulletจรรยาบรรณวิชาชีพครู
dot
dot
bulletกศน.แขวงสามเสนใน
bulletห้องสมุดชุมชน
bullet ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๑ รอ.
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๔ รอ.
bulletสรุปการลงทะเบียนเรียน ศรช.ราชวัลลภ
bulletศรช.พล ม.๒ รอ.
bulletศรช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
dot
dot
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.กศน.
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
bulletสนง.กศน.กทม.
bulletการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
bulletสำนักงาน สกสค.
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสสค.
bulletสำนักงานเขตพญาไท
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
dot
dot
bulletของดีเขตพญาไท
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletเที่ยว กิน ช้อป ที่เขตพญาไท
bulletลูกประคบสมุนไพร
dot
dot
bulletสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้(ไม้แขวนเสื้อ)
bulletศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ กับ Niky
bulletสอบปลายภาคเรียน 2/54
bulletแนะนำพระราชวังพญาไท
dot
dot
dot
dot
bulletหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51
dot
dot
bulletน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข้อนิเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
bulletพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายชื่อนักศึกษาที่จบ ภาคเรียน 2/55
dot
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletคู่มือพัสดุ
bulletข่าวสาร
dot

dot
bulletทำเนียบบุคลากร
กศน.พญาไท พัฒนาบุคลากรด้าน "การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน" ปี 2555

กศน.พญาไท พัฒนาบุคลากรด้าน "การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน"
ปี 2555
ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 2/2558 article
ตารางสอบปลายภาค 2/2558 article
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ E-Exam ภาคเรียนที่ 2/ 2558 article
โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมพาพันธ์ 2559 ณ อู่หลง รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี article
สวัสดีปีใหม่ หน่วงงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย article
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการสอนประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 article
ประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตพญาไท article
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการข้อมูล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ article
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ article
โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาทหารกองประจำการ ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ article
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ article
โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาทหารกองประจำการ ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ article
โครงการพัฒนาบุคลากร "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา" กลุ่มโซนกรุงเทพฯ กลาง สำนักงาน กศน.กทม. วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
การประชุม กศน.โซนกรุงเทพกลาง ณ ห้องประชุม พล. ม.2 รอ. สนามเป้า
โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา ด้วยการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม กศน.โซนกรุงเทพกลาง ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.เขตพญาไท ปีการศึกษา 1/2558 article
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) กศน.พญาไท ณ โรงเรียนวัดสังเวชวิศยาราม article
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับเข็มกลัดพระราชทาน โครงการ Bike for mom ณ สำนักงานเขตพญาไท article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและการจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานหน้า กระทรวงศึกษาธิการ article
โครงการรักษาศิล 5 มีศิล มีสุข ปรองดอง มีสามัคคี มีสันติสุข ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ article
พัฒนาบุคลากร โครงการจิตอาสาป้องกันโรคเอดส์ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกกรมเยาวชน "กฐิน กุยกานนท์" article
กศน.พญาไท ร่วมกิจกรรม งานสืบสานตำนานไทยแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ article
กำหนดการปฐมนิเทศ
โครงการสร้างคน...ชุมชนเข้มแข็งให้กับกลุ่มแม่บ้านกรมดุริยางค์ทหารบกและกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ ณ กรมดุริยางค์ทการบก
ค่ายส่งเสริมเรียนรู้เพื่อผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
กศน.เขตพญาไท รับการนิเทศการจัดการศึกษาในหน่วยทหาร โดยมี พ.ท.หญิงกำไลทิพย์ พิมพาภัย จาก สทพ./นทพ.กองทัพไทย และศึกษานิเทศก์ สำนักงานกศน.กทม. ร่วมนิเทศ ณ พล.ม.๒ รอ.
การประเมินพนักงานราชการ,ครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ
วันที่ 19 มีนาคม 2558 กศน.เขตพญาไท ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโซนกรุงเทพกลาง ณ สโมสรกองพันทหารที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไท ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์และการจัดทำแผนระดับจุลภาค (Micro Planning) ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการวิเคร
กศน.เขตพญาไทรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สำหรับคนพิการ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
พิธีเปิดวิชาชีพโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้สงรายได้สำหรับคนพิการทางสายตา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้ง 2 ปีการศึกษา 2557
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลก่อนกลับภูมิลำเนา และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กศน.เขตพญาไทได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงวันที่ 24 กันยายน 2557
หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ กศน.เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไทร่วมกิจกรรม เวทีเสวนาฟื้นฟูวิถีชุมท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความมั่นคงแห่งชีวิต
ผอ.กศน.เขตพญาไท ลงพื้นที่ชุมชน แฟลต ทบ.สามเสน
ผอ.กศน.เขตพญาไท พร้อมด้วย คณะอาจารย์กลุ่มเป้าหมายพิเศษ สนง.กศน.เข้าพบกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน
หลักสูตร การทำเปเปอร์มาเช่ โดย คุญกวี ณ ลำปาง
โครงการขับขี่ปลอดภัย ร่วมต้านภัยยาเสพติด
กศน.เขตพญาไทจัดกิจกรรมทักษะอาชีพหลักสูตรสปาหน้า ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไผ่ตัน
อบรมหลักสูตร "พลังแห่งการตื่นรู้ สู่ครูแห่งแผ่นดิน"
อบรมมารยาทไทยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
พิธีมอบใบสำคัญวิชาชีพ"โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน" หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร 1.หลักสูตรการดูแลสตรีหลังคลอด 2.หลักสูตรการบำบัดโรคด้วยกัวซา 3.หลักสูตรการตอกเส้น หลักสูตรละ 60 ชม. ณ วัดไผ่ตัน
กศน.เขตพญาไท ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ของกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมภาสะพงษ์ สำนักงานเขตพญาไท
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.เขตพญาไท ประชุมกับกรรมการจัดสนามสอบ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการสอบ N-NET วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ รร.วัดไผาตัน
กลุ่มแม่บ้านชุมชนสนามเป้าฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรการทำมะพร้าวแก้วตามโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้กับ กศน.เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไท จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2556 และ ชี้แจงวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557
กศน.เขตพญาไทร่วมกับชุมชนเขตพญาไท หน่วยงานทหาร ร.1พัน1รอ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับค่ายทหาร ณ ห้องประชุม บก.รอ. กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด กศน.ปี 2557 ณ.รร.แอมบาสเดอร์ จอมเทียน 18 ตค. 56 โดยท่านเลขาฯประเสริฐ บุญเรือง
กศน.เขตพญาไท เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเนื่องในวันครูโลก 2556
กศน.เขตพญาไท ร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผอ.จำนรรจา ขอบชิต ร่วมประชุมรับการตรวจ ราชการและติดตาม ประเมินผล ของ กระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ณ กศน.เขตบางบอน
นักศึกษา กศน.เขตพญาไทร่วมกิจกรรม"โครงการวันวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้"และนำผลงานโครงงานเข้าประกวด ณ ห้องประชุมดุริยางค์ทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต
กศน.เขตพญาไท ศึกษาดูงานนิทรรศการศิลปเพื่อคนตาบอด "ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน"
กศน.เขตพญาไทนำนักศึกษากรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ ร.1 รอ. ร.1 พัน1 ร.1 พัน4 และนักศึกษาพลเรือนร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556
กศน.เขตพญาไท ร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่คนพญาไทหัวใจสีขาว ณ สวนพญาไทภิรมย์
กศน.เขตพญาไทร่วมงานแอโรบิครวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี
กศน.เขตพญาไทนำนักศึกษาร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม นำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด ณ บ้านอารีย์ โครงการบานาน่าแฟมมิลี่ อารีย์ซอย 1
กศน.เขตพญาไทได้นำนักศึกษาร่วมเชียร์ ผู้ที่ปรักวดสุดยอด กศน. เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่อิมแพค เมืองทองธานี
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท พร้อมด้วย นายสุเทพ โกจิ๋ว และนางสาวปทิตตา สุวรรณ ร่วมโครงการฝึกอบรม "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์"ระยะที่ 2 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 ณ โรมแรมบ้านสวนฝน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
กศน.เขตพญาไท จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ "ไอทีพี่สอนน้อง" ด้วย โปรแกรม World และ power point วันที่ 16 มิถุนายน 2556 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเมืองระบอบประชาธิปไตย
การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลชุมชน ณ โรงแรมเฟิรส
.กศน.เขตพญาไท ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไทและคุณฐานุสร ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา กศน.ร่วมเป็นกรรมการสำรองประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตพญาไท
งานวันเด็ก ณ ชุมชนอาเซียน ชุมชนมะกอกกลางสวน และแฟลตตำรวจลือชา
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ผู้สนับสนุนและภาคีเครือข่าย
วันที่ 26 ธันวาคม 2555 พ.อ.เอกรัตน์ ช้างแก้ว ผบ.ร.1 รอ.ตรวจเยี่ยมการสอนเสริม นักศึกษาเรียนรูปแบบทางไกล ของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
งานเปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ
สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ม.ต้น และ ม.ปลาย นักศึกษา (ทางไกล) ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
บรรยากาศการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปี 2556 ณ รร.วรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ลงชุมชนแม่บ้าบกองพลทหารม้าที่2 รักษาพระองค์
กศน.พญาไท ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตพณิชยการ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และร่วมบริจาคโลหิตที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
กศน.เขตพญาไท จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 ณ สโมสรทหารมหาดเล็กฯ ร.1 พัน 1 รอ. กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กศน.เขตพญาไท จัดตรวจสุขภาพประจำปีนักศึกษา
ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา กศน.เขตพญาไท ภาคเรียนที่ 2/55
ผอ.จำนรรจา ขอบชิต และคณะนิเทศติดตามผลจากการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ พล.ม.2(สนามเป้า)
ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
วันที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น. กศน.เขตพญาไท ได้ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2555 และรับสมัครนักศึกษาไหม่ภาคเรียนที่ 2/2555
กศน.พญาไท นำคณะครูร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง ณ ร. 1 พัน 4 (ชุมชนราชวัลลภ 3)
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน ที่ 1/2555 ของนักศึกษา กศน.พญาไท
กศน.พญาไท จัดสอนเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผู้เรียนต้อนรับอาเซี่ยน
นศ.กศน.พญาไท กรต. นิทรรศการ "การป้องกันน้ำท่วม" ณ เซ็นทรัล ลาดพร้าว
กศน.พญาไท เข้าร่วมประชุมการพิจารณาแผนชุมชนพึ่งตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ กทม.
กศน.พญาไท นำนักศึกษาร่วม200คนไปงานเดิน-วิ่งโอลิมปิคเดย์
กศน.พญาไท จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการบริการนวดแผนไทย
กศน.พญาไท ร่วมประชุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้รอบ3
กศน.เขตพญาไท ร่วมอบรมโครงการอาเซียนสัญจร
กศน.เขตพญา​ไทจัดอบรมพั​ฒนาบุคลากร​เพื่อสร้าง​ความรู้ควา​มเข้าใจในกา​รจัดกิจกรร​มในการเข้า​สู่ประกันคุ​ณภาพ
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไทร่วมพิธีไหว้ครูและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
โครงการประชุมชี้แจงแวทางการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.พญาไท ร่วมเปิดงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วันที่ 18 พฤษภาคม 2555
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ กองดุริยางค์ทหารบก
-
ชมรมผู้สูงอายุ โดย..คุณลุงวิโรจน์ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล