dot
dot
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
E-Mail ติดต่อของนักศึกษา

Code Calendar by zalim-code.com


แผนการลงทะเบียน (ทหาร)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการลงทะเบียนทหาร 

 

ตอนต้น  ภาคเรียนที่ .............../.....................

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท   เลขประจำตัวประชาชน………………………………………………………………………………………..

ชื่อ – สกุล (พลทหาร/นาย/นาง/นางสาว)............................................................   รหัสประจำตัวนักศึกษา……………………………………………………………..

เรียนวัน.........................กลุ่ม.......................................รหัสกลุ่ม..........................    โทรศัพท์ (บ้าน)..........................มือถือ.........................

โทรศัพท์ผู้ปกครอง........................


ภาคเรียนที่ 1 (5612)


ภาคเรียนที่ 2  (5622)

ภาคเรียนที่ 3

ภาคเรียนที่ 4

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

ทร 21001

พค 21001

พว 21001

 

ทักษะการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

5

4

4

พท 21001

พต 21001

อช 21003

ทช 21003

สค 21001

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ศิลปศึกษา

สังคมศึกษา

4

4

2

2

3

 

 

 

 

 

 

วิชาเลือก ลงทะเบียนเรียนได้ 1 วิชา

วิชาเลือก ลงทะเบียนเรียนได้ 1 วิชา

 

 

ทร 02006

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 

3

สค 02015

อาเซี่ยนศึกษา

3

 

 

 

 

 

 

รวม (นก.)

16

รวม (นก.)

18

รวม (นก.)

 

รวม (นก.)

 

โครงสร้างหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาบังคับ 40 นก. รายวิชาเลือก 16 นก. รวม 56 นก. (ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 17 นก. และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 200 ชั่วโมง

หมายเหตุ  ทหารกองประจำการ เทียบโอนได้ วิชาบังคับ 12 นก. วิชาเลือก 18 นก. เพราะฉะนั้นต้องเรียน วิชาบังคับ 28 นก. และวิชาเลือก วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 

ลงชื่อ...................................................นักศึกษา ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่/ครู ศรช.          ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ทะเบียน

      (.................................................)               (................................................)                            (.................................................)

วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............    วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............               วันที่บันทึกข้อมูล.......................................

สี่เหลี่ยมมุมมน: กศน.พญาไท (ทหาร)5523,5613

 

 

 สี่เหลี่ยมมุมมน: กศน.พญาไท (ทหาร)5613,5623แผนการลงทะเบียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ .............../.....................

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท   เลขประจำตัวประชาชน………………………………………………………………………………………..

ชื่อ – สกุล (พลทหาร/นาย/นาง/นางสาว)............................................................   รหัสประจำตัวนักศึกษา……………………………………………………………..

เรียนวัน.........................กลุ่ม.......................................รหัสกลุ่ม.......................... โทรศัพท์ (บ้าน)..........................มือถือ.........................

โทรศัพท์ผู้ปกครอง........................


ภาคเรียนที่ 1 (5613)


ภาคเรียนที่ 2  (5623)

ภาคเรียนที่ 3

ภาคเรียนที่ 4

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

ทร 31001

พค 31001

พว 31001

 

ทักษะการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

5

5

5

พท 31001

พต 31001

อช 31003

ทช 31003

สค 31001

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

ศิลปศึกษา

สังคมศึกษา

5

5

2

2

3

 

 

 

 

 

 

วิชาเลือก ลงทะเบียนเรียนได้ 1 วิชา

วิชาเลือก ลงทะเบียนเรียนได้ 1 วิชา

 

 

ทช 33013

พค 33024

 

สค 02015

การคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับอนุกรม และความน่าจะเป็น

อาเซี่ยนศึกษา

3

2

 

3

สค 33042

ทร 02006

 

กรุงเทพศึกษา

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 

3

3

 

 

 

 

 

 

รวม (นก.)

23

รวม (นก.)

23

รวม (นก.)

 

รวม (นก.)

 

โครงสร้างหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาบังคับ 44 นก. รายวิชาเลือก 32 นก. รวม 76 นก. (ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 23 นก.)และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 200 ชั่วโมง

หมายเหตุ  ทหารกองประจำการ เทียบโอนได้ 1) วิชาบังคับ 12 นก.  2) วิชาเลือก 18 นก. เพราะฉะนั้นจะต้องเรียน วิชาบังคับ 32 นก.  และวิชาเลือก 14 นก.

 

ลงชื่อ...................................................นักศึกษา ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่/ครู ศรช.          ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ทะเบียน

      (.................................................)               (................................................)                            (.................................................)

 

วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............    วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............               วันที่บันทึกข้อมูล.......................................

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท (กศน.เขตพญาไท)
เลขที่ 17/95 ซอยประดิพัทธ์ 1 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2279-0757 โทรสาร 0-2279-0758
e-mail : phayathai@bkk1.nfe.go.th