dot
ปรึกษาผู้อำนวยการ
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ล็อคอินตอนนี้
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
bullet VDO กิจกรรม กศน.เขตพญาไท
bulletปฏิทินการดำเนินงาน
dot
แนะนำองค์กร
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletประวัติความเป็นมา
dot
คู่มือนักศึกษา
dot
bulletการเทียบโอนผลการเรียน
bulletคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
bulletการประเมินเทียบระดับการศึกษา
bulletหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
dot
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
bulletวิธีเรียนแบบเรียนในชั้นเรียน
bulletวิธีเรียนแบบทางไกล
dot
การวัดผลเข้ามหาวิทยาลัย
dot
bulletO-NET
bulletGAT/PAT
bulletN-NET
bulletN-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน
dot
ปฏิทินตารางสอบ
dot
bulletตารางสอบ N-Net 2/58
bulletตารางสอบ 1/2558 (ทหาร)
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2557
bulletตารางสอบ N-NET
bulletตารางการประเมินเทียบระดับ
bulletประกาศชื่อ มส. 1/2558
bulletตารางสอบ ม.ปลาย นักศึกษาเทียบโอน/วิชาต่าง
dot
ครูต้องรู้
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletรวม.พระราชบัญญัติ
bulletรวมพระราชกฤษฎีกา
bulletจรรยาบรรณวิชาชีพครู
dot
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
dot
bulletกศน.แขวงสามเสนใน
bulletห้องสมุดชุมชน
bullet ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๑ รอ.
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๔ รอ.
bulletสรุปการลงทะเบียนเรียน ศรช.ราชวัลลภ
bulletศรช.พล ม.๒ รอ.
bulletศรช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
dot
เครือข่ายการศึกษา
dot
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.กศน.
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
bulletสนง.กศน.กทม.
bulletการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
bulletสำนักงาน สกสค.
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสสค.
bulletสำนักงานเขตพญาไท
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
dot
ผลิตถัณฑ์จากเขตพญาไท
dot
bulletของดีเขตพญาไท
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletเที่ยว กิน ช้อป ที่เขตพญาไท
bulletลูกประคบสมุนไพร
dot
ผลงานนักศึกษา กศน.เขตพญาไท
dot
bulletสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้(ไม้แขวนเสื้อ)
bulletศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ กับ Niky
bulletสอบปลายภาคเรียน 2/54
bulletแนะนำพระราชวังพญาไท
dot
โครงงานนักศึกษา
dot
dot
หนังสือเรียน
dot
bulletหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51
dot
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข้อนิเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
bulletพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายชื่อนักศึกษาที่จบ ภาคเรียน 2/55
dot
งานประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletคู่มือพัสดุ
bulletข่าวสาร
dot
ติดต่อเรา

dot
bulletทำเนียบบุคลากร
แผนการลงทะเบียน (ทหาร)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการลงทะเบียนทหาร 

 

 สี่เหลี่ยมมุมมน: กศน.พญาไท (ทหาร)5711,5721แผนการลงทะเบียน  ระดับประถมศึกษา  ภาคเรียนที่ .............../.....................

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท   เลขประจำตัวประชาชน………………………………………………………………………………………..

ชื่อ – สกุล (พลทหาร/นาย/นาง/นางสาว)............................................................   รหัสประจำตัวนักศึกษา……………………………………………………………..…………………………..

เรียนวัน.........................กลุ่ม.......................................รหัสกลุ่ม..........................    โทรศัพท์ (บ้าน)..........................มือถือ.........................โทรศัพท์ผู้ปกครอง........................


ภาคเรียนที่ 1 (5713)


ภาคเรียนที่ 2  (5723)

ภาคเรียนที่ 3

ภาคเรียนที่ 4

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

ทร 11001

พค 11001

พว 11001

 

ทักษะการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

5

3

3

พท 11001

พต 11001

อช 11003

ทช 11003

สค 11001

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

ศิลปศึกษา

สังคมศึกษา

3

3

2

2

3

 

 

 

 

 

 

วิชาเลือก ลงทะเบียนเรียนได้ 1 วิชา

วิชาเลือก ลงทะเบียนเรียนได้ 1 วิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทร 02006

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 

3

 

 

 

รวม (นก.)

11

รวม (นก.)

13

รวม (นก.)

3

รวม (นก.)

 

โครงสร้างหลักสูตร ระดับประถมศึกษา รายวิชาบังคับ 36 นก. รายวิชาเลือก 12 นก. รวม 48 นก. (ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 14 นก.)และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 200 ชั่วโมง

หมายเหตุ  ทหารกองประจำการ เทียบโอนได้ 1) วิชาบังคับ 12 นก.  2) วิชาเลือก 18 นก. เพราะฉะนั้นจะต้องเรียน วิชาบังคับ 24 นก.

                         

 

 

ลงชื่อ...................................................นักศึกษา ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่/ครู ศรช.         ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ทะเบียน

      (.................................................)               (................................................)                           (.................................................)

 

วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............    วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............               วันที่บันทึกข้อมูล.......................................

 

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: กศน.พญาไท (ทหาร)5712,5722แผนการลงทะเบียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ .............../.....................

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท   เลขประจำตัวประชาชน………………………………………………………………………………………..

ชื่อ – สกุล (พลทหาร/นาย/นาง/นางสาว)............................................................   รหัสประจำตัวนักศึกษา……………………………………………………………..…………………………..

เรียนวัน.........................กลุ่ม.......................................รหัสกลุ่ม..........................    โทรศัพท์ (บ้าน)..........................มือถือ.........................โทรศัพท์ผู้ปกครอง........................

ภาคเรียนที่ 1 (5712)

ภาคเรียนที่ 2  (5722)

ภาคเรียนที่ 3

ภาคเรียนที่ 4

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

ทร 21001

พค 21001

พว 21001

 

ทักษะการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

5

4

4

พท 21001

อช 21003

สค 21001

ภาษาไทย

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

สังคมศึกษา

4

2

3

พต 21001

ทช 21003

 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ศิลปศึกษา

 

4

2

 

 

 

 

วิชาเลือก ลงทะเบียนเรียนได้ 1 วิชา

วิชาเลือก ลงทะเบียนเรียนได้ 1 วิชา

 

 

ทร 02006

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 

3

สค 02015

อาเซี่ยนศึกษา

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

รวม (นก.)

16

รวม (นก.)

12

รวม (นก.)

6

รวม (นก.)

 

โครงสร้างหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาบังคับ 40 นก. รายวิชาเลือก 16 นก. รวม 56 นก. (ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 17 นก. และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 200 ชั่วโมง

หมายเหตุ  ทหารกองประจำการ เทียบโอนได้ วิชาบังคับ 12 นก. วิชาเลือก 18 นก. เพราะฉะนั้นต้องเรียน วิชาบังคับ 28 นก. และวิชาเลือก วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

                         

 

 

ลงชื่อ...................................................นักศึกษา ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่/ครู ศรช.          ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ทะเบียน

      (.................................................)               (................................................)                            (.................................................)

วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............    วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............               วันที่บันทึกข้อมูล.......................................

สี่เหลี่ยมมุมมน: กศน.พญาไท (ทหาร)5523,5613 สี่เหลี่ยมมุมมน: กศน.พญาไท (ทหาร)5713,5723แผนการลงทะเบียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ .............../.....................

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท   เลขประจำตัวประชาชน………………………………………………………………………………………..

ชื่อ – สกุล (พลทหาร/นาย/นาง/นางสาว)............................................................   รหัสประจำตัวนักศึกษา……………………………………………………………..…………………………..

เรียนวัน.........................กลุ่ม.......................................รหัสกลุ่ม..........................    โทรศัพท์ (บ้าน)..........................มือถือ.........................โทรศัพท์ผู้ปกครอง........................

ภาคเรียนที่ 1 (5713)

ภาคเรียนที่ 2  (5723)

ภาคเรียนที่ 3

ภาคเรียนที่ 4

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

รหัส

รายวิชา

นก.

พค 31001

พว 31001

 

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

5

5

พท 31001

อช 31003

สค 31001

ภาษาไทย

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

สังคมศึกษา

5

2

3

ทร 31001

ทช 31003

พต 31001

 

ทักษะการเรียนรู้

ศิลปศึกษา

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

 

5

2

5

 

 

 

 

วิชาเลือก ลงทะเบียนเรียนได้ 1 วิชา

วิชาเลือก ลงทะเบียนเรียนได้ 1 วิชา

 

 

ทช 33013

พค 33024

 

 

การคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับอนุกรม และความน่าจะเป็น

 

3

2

 

 

สค 33042

พว 02027

กรุงเทพศึกษา

การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

3

3

 

สค 02015

อาเซียนศึกษา

3

 

 

 

รวม (นก.)

15

รวม (นก.)

16

รวม (นก.)

15

รวม (นก.)

 

โครงสร้างหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาบังคับ 44 นก. รายวิชาเลือก 32 นก. รวม 76 นก. (ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ 23 นก.)และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 200 ชั่วโมง

หมายเหตุ  ทหารกองประจำการ เทียบโอนได้ 1) วิชาบังคับ 12 นก.  2) วิชาเลือก 18 นก. เพราะฉะนั้นจะต้องเรียน วิชาบังคับ 32 นก.  และวิชาเลือก 14 นก.

 

 

ลงชื่อ...................................................นักศึกษา ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่/ครู ศรช.          ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ทะเบียน

      (.................................................)               (................................................)                            (.................................................)

วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............    วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............               วันที่บันทึกข้อมูล.......................................

สี่เหลี่ยมมุมมน: กศน.พญาไท (ทหาร)5523,5613