dot
dot
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 11 คน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
E-Mail ติดต่อของนักศึกษา

Code Calendar by zalim-code.com


การเทียบโอนผลการเรียน

 การเทียบโอนผลการเรียน 

           เป็นการนำหลักฐานแสดงผลการเรียนที่ได้เรียนมาจากหลักสูตรต่าง ๆทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนแต่ไม่จบหลักสูตรมาเทียบโอน เป็นผลการเรียนตามหลักสูตรในระดับที่สมัครเรียนกับ กศน. ได้แก่

   1. หลักฐานแสดงผลการเรียนในระบบโรงเรียนที่ไม่จบหลักสูตร (ลาออก) ดังนี้

          1.1   ระดับประถมศึกษา

          1.2   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

          1.3   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า

   2. หลักฐานแสดงผลการเรียนนอกระบบโรงเรียนที่ไม่จบหลักสูตร ดังนี้

 

          1.1   ระดับประถมศึกษา

          1.2   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          1.3   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

   3. หลักสูตรการศึกษาต่างประเทศจากสถานศึกษาของรัฐ หรือสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิทยฐานะ

 

 **หมายเหตุ การขอเทียบโอนให้นักศึกษาเสนอขอเทียบโอนภาคเรียนแรกเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของนักศึกษาเอง กรณีที่ไม่มีสำเนายื่นหลักฐานขอเทียบโอนได้ตามกำหนดให้เสนอสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

 


 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

           เป็นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้และการทำงานของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ กศน.กำหนด มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร ดังนี้

 

     1.  ทหารกองประจำการ

     2.  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

     3.  ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

     4.  แรงงานไทยที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติทางด้านอุตสาหกรรม

     5.   การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

     6.   กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน

 

 

 

 

การประเมินความรู้และประสบการณ์

           เป็นการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สั่งสมจากการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ มาขอรับการประเมินเพื่อเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหมวดวิชาต่าง ๆ ตามประกาศของสถานศึกษา กศน. ให้มีการประเมินความรู้และประสบการณ์

           หากนักศึกษามีการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และประเมินความรู้และประสบการณ์ นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรได้ก่อนกำหนด 4 ภาคเรียน

 

เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม

 

1.  สอบผ่านหรือเทียบโอนหมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาสนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

2.  ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ในแต่ละระดับ ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

3.  ผ่านกระบวนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

4.  ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                                                                                                                            

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท (กศน.เขตพญาไท)
เลขที่ 17/95 ซอยประดิพัทธ์ 1 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2279-0757 โทรสาร 0-2279-0758
e-mail : phayathai@bkk1.nfe.go.th