ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปรึกษาผู้อำนวยการ
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ล็อคอินตอนนี้
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
bullet VDO กิจกรรม กศน.เขตพญาไท
bulletปฏิทินการดำเนินงาน
dot
แนะนำองค์กร
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletประวัติความเป็นมา
dot
คู่มือนักศึกษา
dot
bulletการเทียบโอนผลการเรียน
bulletคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
bulletการประเมินเทียบระดับการศึกษา
bulletหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
dot
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
bulletวิธีเรียนแบบเรียนในชั้นเรียน
bulletวิธีเรียนแบบทางไกล
dot
การวัดผลเข้ามหาวิทยาลัย
dot
bulletO-NET
bulletGAT/PAT
bulletN-NET
bulletN-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน
dot
ปฏิทินตารางสอบ
dot
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557
bulletตารางสอบ 1/56(ทหาร)
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2557
bulletตารางสอบ N-NET,O-NET
bulletตารางการประเมินเทียบระดับ
bulletตารางสอบปลายภาคเรียน1/2555
bulletตารางสอบ ม.ปลาย นักศึกษาเทียบโอน/วิชาต่าง
dot
ครูต้องรู้
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletรวม.พระราชบัญญัติ
bulletรวมพระราชกฤษฎีกา
bulletจรรยาบรรณวิชาชีพครู
dot
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
dot
bulletศรช.วัดมะกอกกลางสวน
bulletศรช.แฟลตตำรวจลือชา
bulletห้องสมุดชุมชน
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ
bullet ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ รอ
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๑ รอ.
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๔ รอ.
bulletศรช.พล ม.๒ รอ.
bulletสรุปการลงทะเบียนเรียน ศรช.ราชวัลลภ
bulletศรช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
dot
เครือข่ายการศึกษา
dot
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.กศน.
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
bulletสนง.กศน.กทม.
bulletการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
bulletสำนักงาน สกสค.
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสสค.
bulletสำนักงานเขตพญาไท
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
dot
ผลิตถัณฑ์จากเขตพญาไท
dot
bulletของดีเขตพญาไท
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletเที่ยว กิน ช้อป ที่เขตพญาไท
dot
ผลงานนักศึกษา กศน.เขตพญาไท
dot
bulletลูกประคบสมุนไพร
bulletสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้(ไม้แขวนเสื้อ)
bulletศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ กับ Niky
bulletสอบปลายภาคเรียน 2/54
bulletแนะนำพระราชวังพญาไท
dot
โครงงานนักศึกษา
dot
dot
หนังสือเรียน
dot
bulletหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51
bulletหนังสือเรียน ม.6 ใน 8 เดือน
bulletประถม
bulletม.ต้น
bulletม.ปลาย
dot
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข้อนิเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
bulletพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายชื่อนักศึกษาที่จบ ภาคเรียน 2/55
dot
งานประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletข่าวสาร
dot
ติดต่อเรา

dot
E-Mail ติดต่อของนักศึกษา
bulletวาระการประชุม 2557

Code Calendar by zalim-code.com


การเทียบโอนผลการเรียน

 การเทียบโอนผลการเรียน 

           เป็นการนำหลักฐานแสดงผลการเรียนที่ได้เรียนมาจากหลักสูตรต่าง ๆทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนแต่ไม่จบหลักสูตรมาเทียบโอน เป็นผลการเรียนตามหลักสูตรในระดับที่สมัครเรียนกับ กศน. ได้แก่

   1. หลักฐานแสดงผลการเรียนในระบบโรงเรียนที่ไม่จบหลักสูตร (ลาออก) ดังนี้

          1.1   ระดับประถมศึกษา

          1.2   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

          1.3   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า

   2. หลักฐานแสดงผลการเรียนนอกระบบโรงเรียนที่ไม่จบหลักสูตร ดังนี้

 

          1.1   ระดับประถมศึกษา

          1.2   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          1.3   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

   3. หลักสูตรการศึกษาต่างประเทศจากสถานศึกษาของรัฐ หรือสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิทยฐานะ

 

 **หมายเหตุ การขอเทียบโอนให้นักศึกษาเสนอขอเทียบโอนภาคเรียนแรกเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของนักศึกษาเอง กรณีที่ไม่มีสำเนายื่นหลักฐานขอเทียบโอนได้ตามกำหนดให้เสนอสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

 


 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

           เป็นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้และการทำงานของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ กศน.กำหนด มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร ดังนี้

 

     1.  ทหารกองประจำการ

     2.  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

     3.  ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

     4.  แรงงานไทยที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติทางด้านอุตสาหกรรม

     5.   การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

     6.   กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน

 

 

 

 

การประเมินความรู้และประสบการณ์

           เป็นการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สั่งสมจากการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ มาขอรับการประเมินเพื่อเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหมวดวิชาต่าง ๆ ตามประกาศของสถานศึกษา กศน. ให้มีการประเมินความรู้และประสบการณ์

           หากนักศึกษามีการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และประเมินความรู้และประสบการณ์ นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรได้ก่อนกำหนด 4 ภาคเรียน

 

เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม

 

1.  สอบผ่านหรือเทียบโอนหมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาสนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

2.  ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ในแต่ละระดับ ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

3.  ผ่านกระบวนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

4.  ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                                                                                                                            

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท (กศน.เขตพญาไท)
เลขที่ 17/95 ซอยประดิพัทธ์ 1 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2279-0757 โทรสาร 0-2279-0758
e-mail : phayathai@bkk1.nfe.go.th