dot
dot
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
bullet VDO กิจกรรม กศน.เขตพญาไท
bulletปฏิทินการดำเนินงาน
dot
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletประวัติความเป็นมา
dot
dot
bulletการเทียบโอนผลการเรียน
bulletคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
bulletการประเมินเทียบระดับการศึกษา
bulletหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
dot
dot
bulletวิธีเรียนแบบเรียนในชั้นเรียน
bulletวิธีเรียนแบบทางไกล
dot
dot
bulletO-NET
bulletGAT/PAT
bulletN-NET
bulletN-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน
dot
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletรวม.พระราชบัญญัติ
bulletรวมพระราชกฤษฎีกา
bulletจรรยาบรรณวิชาชีพครู
dot
dot
bulletกศน.แขวงสามเสนใน
bulletห้องสมุดชุมชน
bullet ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๑ รอ.
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๔ รอ.
bulletสรุปการลงทะเบียนเรียน ศรช.ราชวัลลภ
bulletศรช.พล ม.๒ รอ.
bulletศรช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
dot
dot
dot
dot
bulletของดีเขตพญาไท
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletลูกประคบสมุนไพร
dot
dot
bulletสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้(ไม้แขวนเสื้อ)
bulletศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ กับ Niky
bulletแนะนำพระราชวังพญาไท
dot
dot
bulletน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข้อนิเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
bulletคู่มือประชาชน
bulletพระราชดำรัสการศึกษา
bulletโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
dot
dot
bulletประกันคุณภาพการศึกษา
bulletคู่มือระเบียบการเงิน
bulletคู่มือพัสดุ
bulletข่าวสาร
การเทียบโอนผลการเรียน

 การเทียบโอนผลการเรียน 

           เป็นการนำหลักฐานแสดงผลการเรียนที่ได้เรียนมาจากหลักสูตรต่าง ๆทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนแต่ไม่จบหลักสูตรมาเทียบโอน เป็นผลการเรียนตามหลักสูตรในระดับที่สมัครเรียนกับ กศน. ได้แก่

   1. หลักฐานแสดงผลการเรียนในระบบโรงเรียนที่ไม่จบหลักสูตร (ลาออก) ดังนี้

          1.1   ระดับประถมศึกษา

          1.2   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

          1.3   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า

   2. หลักฐานแสดงผลการเรียนนอกระบบโรงเรียนที่ไม่จบหลักสูตร ดังนี้

 

          1.1   ระดับประถมศึกษา

          1.2   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          1.3   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

   3. หลักสูตรการศึกษาต่างประเทศจากสถานศึกษาของรัฐ หรือสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิทยฐานะ

 

 **หมายเหตุ การขอเทียบโอนให้นักศึกษาเสนอขอเทียบโอนภาคเรียนแรกเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของนักศึกษาเอง กรณีที่ไม่มีสำเนายื่นหลักฐานขอเทียบโอนได้ตามกำหนดให้เสนอสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

 


 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

           เป็นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้และการทำงานของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ กศน.กำหนด มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร ดังนี้

 

     1.  ทหารกองประจำการ

     2.  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

     3.  ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

     4.  แรงงานไทยที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติทางด้านอุตสาหกรรม

     5.   การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

     6.   กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน

 

 

 

 

การประเมินความรู้และประสบการณ์

           เป็นการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สั่งสมจากการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ มาขอรับการประเมินเพื่อเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหมวดวิชาต่าง ๆ ตามประกาศของสถานศึกษา กศน. ให้มีการประเมินความรู้และประสบการณ์

           หากนักศึกษามีการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และประเมินความรู้และประสบการณ์ นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรได้ก่อนกำหนด 4 ภาคเรียน

 

เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม

 

1.  สอบผ่านหรือเทียบโอนหมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาสนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

2.  ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ในแต่ละระดับ ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

3.  ผ่านกระบวนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

4.  ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                                                                                                                            

 144/5 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 ศูนย์ กศน.เขตพญาไทT:02-279-0757, 02-279-6986 Fax 02-279-0758 Admin:นายขวัญชัย คุณหงษ์: 0994462135 นางสาวสุพัฒตรา คำสาว: 0960386231